การแต่งกาย

การแต่งกายระดับชั้น ปวช.

การแต่งกายระดับชั้น ปวส.

การแต่งกายสาขาการท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช.

เครื่องแบบชุดพละ