คู่มือระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ คือระบบที่ใช้ภายในวิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ โดยระบบนี้สร้างขึ้นเพื่อให้อาจารย์ในวิทยาลัยสามารถแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบออนไลน์ได้โดยระบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนที่ระบบเดิมซึ่งใช้การบันทึกการแจ้งซ่อมโดยการเขียนโดยใช้สมุด โดยระบบจะอำนวยความสะดวกในการแจ้งซ่อมและสามารถติดตามงานการซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน์เพื่อความสะดวกและสอดคล้องกับความเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของวิทยาลัย ระบบยังสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างของคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยและยังสามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดคอมพิวเตอร์ได้ภายในระบบทั้งหมด ระบบสามารถบันทึกประวัติการซ่อมคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการพิจรณาการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและลดค่าใช้จ่ายงบประมาณการซ่อมและเพื่อพัฒนาศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในวิทยาลัย

การเตรียมข้อมูลก่อนบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบ

1.ให้เช็คข้อมูลรายละเอียดภายในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม CPU-Z

2.กรอกลงในแบบฟรอมเพื่อง่ายต่อการบันทึกใช้ในระบบจริง

ตัวอย่างแบบฟรอมเพื่อทำการสำรวจ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ห้อง …..

No.

Mainborad

Harddisk

Monitor

Mouse

Keyboard

RAM

CPU

OS System

1

2

3

4

ฟังก์ชั่นหลักของระบบ

  1. แสดงรายการค้างซ่อมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ซ่อมสามารถทราบถึงชื่อผู้แจ้งซ่อม หมายเลขคอมพิวเตอร์ที่เสีย อาการ วันละเวลาการซ่อมได้
  2. แสดงรายการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพื่อให้ผู้แจ้งซ่อมสามารถแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องที่เสียได้
  3. แสดงรายละเอียดข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดย อธิบายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดอย่างระเอียด
  4. สามารถเพิ่มข้อมูลคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอย่างละเอียด
  5. สามารถเพิ่มห้อง ผู้รับผิดชอบหรืออุปกรณ์และรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชนิดได้
  6. แสดงประวัติการแจ้งซ่อมทั้งหมด
  7. มีระบบจัดการผู้ใช้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มผู้ใช้และกำหนดสิทธิของผู้ใช้ได้
  8. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสได้
  9. การ Log out ออกจากระบบ
  10. การ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

รายละเอียดข้อมูลและคำอธิบายการใช้โปรแกรม

1.แสดงรายการค้างซ่อมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ซ่อมสามารถทราบถึงชื่อผู้แจ้งซ่อม หมายเลขคอมพิวเตอร์ที่เสีย อาการ วันละเวลาการซ่อมได้ (Menu: รายการที่ค้างซ่อม)

        ☺ แสดงจำนวนรายการค้างซ่อมทั้งหมด ในหน้าแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

        ☺ แสดงรายการของการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และรายละเอียด ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ชื่อผู้แจ้งซ่อม วันและเวลาที่แจ้งซ่อม และปุ่มเพื่อรายงานการซ่อมคอมพิวเตอร์

        

☺แสดงหน้าต่างเพื่อรายงานการซ่อม

                •แสดงรายละเอียดการแจ้งซ่อม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ        คอมพิวเตอร์ รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ชื่อผู้แจ้งซ่อม วันและเวลาที่แจ้งซ่อม

                        •Select box สำหรับระบุสถานะการซ่อม (เรียบร้อยดี/ยังซ่อมไม่เสร็จ)

                        •ระบุรายละเอียดการซ่อม ถ้าสามารถซ่อมเรียบร้อยดี ให้บันทึกเกี่ยวกับวิธีการหรือรายละเอียดการซ่อม / ถ้าซ่อมไม่เสร็จหรือติดปัญหาให้ ระบุสาเหตุหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อดำเนินการต่อไป

                        •ระบบแสดงวัน เวลา และชื่อผู้ซ่อม เพื่อทำการบันทึกประวัติการซ่อมลงในหน้า ประวัติการซ่อม

2.แสดงรายการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพื่อให้ผู้แจ้งซ่อมสามารถแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องที่เสียได้

        ☺ Select box สำหรับเลือกห้องที่ต้องการจะแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

        ☺ แสดงรายการของคอมพิวเตอร์ รายละเอียดคอมพิวเตอร์ หมายเลขคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และปุ่มสำหรับแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

        

☺ แสดงรายละเอียดคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง โดยคลิกที่ปุ่ม “ดูรายละเอียด”

        ☺แสดงหน้าต่างเพื่อแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

                        •แสดงรายละเอียดคอมพิวเตอร์ที่เสีย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์,        ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ชื่อผู้แจ้งซ่อม, วันและเวลาที่แจ้งซ่อม

                        •Text box สำหรับรายงานรายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

                        •ปุ่มบันทึกการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงรายการขอมูลในหน้า รายการค้างซ่อม

3.แสดงรายละเอียดข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดย อธิบายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดอย่างละเอียด

         Select boxสำหรับเลือกห้องที่ต้องการจะดูรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ในแต่ละห้อง

        ☺แสดงจำนวนทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ในวิทยาลัย หรือแสดงจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในแต่ละห้อง

        ☺แสดงข้อมมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องห้อง ได้แก่ หมายเลขคอมพิวเตอร์, Mainboard, Hard disk, Monitor, Mouse, Keyboard, RAM, CPU, ชื่อผู้ดูแล, IP Addressและ OS System

☺สามารถลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้

        ☺สามารถแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้

4.สามารถเพิ่มข้อมูลคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอย่างละเอียด

        ☺ สามารถเพิ่มข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้อย่างระเอียด ได้แก่     หมายเลขคอมพิวเตอร์, Mainboard, Hard disk, Monitor, Mouse, Keyboard, RAM, CPU, ชื่อผู้ดูแล, IP Addressและ OS System

        ☺ โดยแต่ละรายการต้องเพิ่มข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละประเภทไว้ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเพิ่มข้อมูลคอมพิวเตอร์ในจำนวนหลายๆเครื่อง

        ☺ปุ่มเพิ่มรายการคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกและแสดงคอมพิวเตอร์ในรายการหน้ารายละเอียดข้อมูลคอมพิวเตอร์

                *หมายเหตุ

                        ♦การกรอกหมายลขห้องและชื่อผู้รับผิดชอบจะเป็น Auto fill ให้ระบุข้อมูลผู้รับผิดชอบในหน้า เพิ่มห้องให้ตรงกับ ห้องที่มีผู้รับผิดชอบ

                        ♦ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์บุลลากรให้เลือกชื่อห้องและกรอกชื่อผู้รับผิดชอบเอง เช่น คอมพิวเตอร์ อ.พีราพัฒน์ ห้อง 103 ให้เลือกห้อง 103 และพิมพ์ชื่อผู้รับผิดชอบนั้น ๆ

                        ♦การกรอกหมายเลขคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เป็นหลักหน่วย ให้กรอกเป็น 01 02 03... เนื่องจากข้อมูลบันทึกเป็นแบบ Text และการใช้ค่าการเรียงลำดับเป็นแบบ Asc  

5.สามารถเพิ่มห้อง ผู้รับผิดชอบ หรือ อุปกรณ์และรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชนิดได้

        ☺ มีปุ่มเพิ่มอุปกรณ์หรือห้องเพื่อกรอกรายละเอียดและอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ได้

        ☺ แสดงรายละเอียดของห้อง ว่าแต่ละห้องมีใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มรายการคอมพิวเตอร์

        ☺ แสดงรายละเอียดของแต่ละอุปกรณ์ ว่าแต่ละรุ่นมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เช่น ราคา ร้านที่สั่งซื้อ หรือรุ่นของแต่ละอุปกรณ์ เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์จากประวัติบันทึกการซ่อมอุปกรณ์ที่เสียบ่อย ๆว่าควรสั่งซื้อต่อไปหรือไม่

6.แสดงประวัติการแจ้งซ่อมทั้งหมด

        รายงานผลการซ่อมและรายละเอียดทั้งหมดในการซ่อมได้แก่ ชื่อผู้แจ้งซ่อม,หมายเลขห้อง,หมายเลขครุภัณฑ์,รายละเอียดการแจ้ง,วันที่แจ้ง,รายงานการซ่อม,วันที่ซ่อมเสร็จ,ชื่อผู้ซ่อมและสถานะการซ่อม

        -พิมพ์รายงานผลการซ่อมเพื่อแสดงรายละเอียดการซ่อม อาจจะแสดงรายการผลเป็นช่วงเวลา หรือแสดงรายละเอียดการซ่อมที่ยังไม่แล้วเสร็จเพื่อดำเนินการต่อไป (**เป็น หัวข้อระบบที่จะพัฒนาต่อไป)

7.มีระบบจัดการผู้ใช้เพื่อ ให้ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มผู้ใช้และกำหนดสิทธิของผู้ใช้ได้

        ☺Text box สำหรับค้นหาชื่อผู้ใช้

        ☺แสดงรายละเอียดบางอย่างของผู้ใช้ เช่น Username, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, สกุล, สาขา, เบอร์โทรและตำแหน่ง ของผู้ใช้

☺ ปุ่มลบสมาชิก เพื่อลบข้อมูลสมาชิกออกได้

        ☺ ปุ่มแก้ไขข้อมูลสมาชิก เพื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิกในระบบ

☺ ปุ่มเพิ่มสมาชิกเพื่อไปยังหน้า เพิ่มผู้ใช้เพื่อทำการกรอกข้อมูล และการกำหนดสิทธิต่าง ๆ

☺ การเพิ่มสมาชิกเข้าสู่ระบบ

•ผู้ดูแลระบบต้องกรอกข้อมูลผู้ใช้ เช่น Username, password, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, สกุล, สาขา, เบอร์โทรและตำแหน่ง ของผู้ใช้

♣การจำกัดสิทธิในการเข้าถึงเมนูของผู้ใช้ ตำแหน่งของผู้ใช้แบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่

1.หัวหน้าสาขา หรือผู้ดูแลระบบ มีสิทธิในการเข้าถึงทุกเมนูและดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดของระบบ

        2.อาจารย์ผู้สอน สามารถเข้าถึง เมนูการแจ้งซ่อมและ เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน

        3.ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สามารถเข้าถึงเมนูรายการค้างซ่อม เมนูการแจ้งซ่อมและ เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน

                        

หมายเหตุ

                        1.ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่ม Username ที่มีชื่อซ้ำกันได้

                        2.การเพิ่มข้อมูลต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบทุกช่อง

                        3.การเพิ่มข้อมูลไม่สามารถใส่ตัวหนังสือในช่องเบอร์โทรศัพท์ได้

8.ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสได้

        ผู้ใช้สามารถแก้ไขรหัสผ่านเดิมแล้วกดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่” เพื่อแก้ไขรหัสได้

9.การ Log out ออกจากระบบ

        เมื่อใช้งานเสร็จผู้ใช้ต้องทำการ logout ออกจากระบบเพื่อลบ เซตซั่นของผู้ใช้ ป้องกันการเข้าระบบจาก URL จากผู้ใช้ท่านอื่น

10.ระบบ Login ของผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ

        ผู้ใช้ต้องกรอก Username และ Password ของผู้ใช้เพื่อทำการ Login เพื่อเข้าสู้ระบบ

ระบบนี้สร้างเพื่อใช้งานในวิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา เท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการใช้ระบบสามารถติดต่อ

1.อ.ณรงค์ ถาคำมี หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

2.อ.สุทธิ คล้ายเพ็ญ รองหัวหน้าสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ

3.อ.พีราพัฒน์ ปัญสุวรรณ์ อาจารย์ผู้สอนสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ