แบบสัมภาษณ์นักศึกษา** วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ปีการศึกษา 2561

ประวัติส่วนตัว

         
คำนำหน้าชื่อ:

ชื่อ: A value is required. นามสกุล: A value is required.
เลขที่: A value is required. ห้อง: สาขา:
ชื่อเล่น: A value is required. วันเกิด: A value is required. อายุ: A value is required.Invalid format.
ความสามารถพิเศษ        

ที่อยู่

 
ที่อยู่:  
ตำบล/แขวง: อำเภอ/เขต: จังหวัด:
เบอร์โทรศัพท์: A value is required.        

ครอบครัว

         
คำหน้าหน้าชื่อพ่อ: ชื่อพ่อ: A value is required. นามสกุลพ่อ: A value is required.
อาชีพพ่อ:: A value is required. เบอร์โทรศัพท์พ่อ: A value is required.    
คำนำหน้าชื่อแม่:

ชื่อแม่: A value is required. นามสกุลแม่: A value is required.
อาชีพแม่: A value is required. เบอร์โทรแม่: A value is required.    
Click ในกรณีที่ไม่มี บิดา-มารดา
คำนำหน้าผู้ปกครอง:

ชื่อผู้ปกครอง: นามสกุลผู้ปกครอง:
เกี่ยวข้องเป็น: เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง:    
 

สถานที่ทำงาน

 
ชื่อหน่วยงาน: ประเภท: ตำแหน่ง:
เงินเดือน: เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: FAX:
ผู้จัดการ/ฝ่ายบุคคล: เบอร์โทรผู้จัดการ    

ประสบการณ์ทำงาน

         
ชื่อบริษัท ตั้งแต่ ถึง
ตำแหน่ง ค่าตอบแทน สาเหตุที่ออกจากงาน
           
ชื่อบริษัท: ตั้งแต่: ถึง
ตำแหน่ง: ค่าตอบแทน: สาเหตุที่ออกจากงาน:
:          
ชื่อบริษัท: ตั้งแต่: ถึง:
ตำแหน่ง: ค่าตอบแทน: สาเหตุที่ออกจากงาน:
           
ชื่อบริษัท: ตั้งแต่: รุ่น
ปีการศึกษาที่จบ: บันทึกข้อมูลประเภท ปีที่บันทึกข้อมูล