เอกสาร
แบบฟอร์ม sar สาขา ปีการศึกษา 2560 DOWNLOAD
แบบสรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 DOWNLOAD
แบบรายงานการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกงาน DOWNLOAD
ปฏิทินปฎิบัติงาน 2560 DOWNLOAD
powerpoint การประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานใหม่

DOWNLOAD 

แนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน DOWNLOAD
ส่วนที่ 2มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 2560 DOWNLOAD
ปกวิจัยในชั้นเรียน  DOWNLOAD