VBAC-RAMINDRA  

 
usest
 
   

VBAC FAN PAGE  


ZFacebook - Free Version
   

VBAC Link  

   

VBAC COUNTER  

   

ผู้ก่อตั้งสถาบัน

ผู้ก่อตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา  

 

kortang2

 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) ได้ตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา ประกอบกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ ดร.วิบูลย์ - อาจารย์ทัศนีย์ สินประสงค์ และ ดร.ภัค สินภัทรบดี ได้ก่อตั้งสถาบันทางการศึกษาขึ้นอีกแห่งหนึ่งในบริเวณย่านรามอินทรา เขตบางเขน ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา VIBOON RAM-INDRA BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGY COLLEGE (VBAC) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 5 ซอยรามอินทรา 39 แยก 5 ถนนรามอินทรา แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมีปณิธานในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา มีผู้บริหาร - คณาจารย์ที่พร้อมในการดูแลเอาใจใส่ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีเทคโนโลยี - ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและครบครัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของเราที่จะก้าวสู่โลกภายนอกอย่างมั่นใจ และมีความสุขในการอยู่ร่วมกันในรั้วของสถาบันแห่งนี้ ดังนั้น นับตั้งแต่ก้าวแรกที่นักศึกษาก้าวเข้าสู่รั้วสถาบันก็จะได้รับการต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเองจากทั้งผู้บริหาร - คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่