พันธกิจ Mission

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดัง


พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบคุณภาพแนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

พันธกิจที่ 4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา