สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาการจัดการทั่วไปมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาองค์สมัยใหม่ สร้างแนวคิดการบริหารจัดการ ปลูกฝังภาวะ การเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ ด้านการจัดการ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน โดยเน้นให้มีความรู้ความสามารถหลากหลายในการบริหารธุรกิจ รวมไปถึงการมีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนจบการศึกษา จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน และประเทศชาติต่อไป

<