วิสัยทัศน์และพันธกิจ


" วิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่ มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการผลิตคนคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม "


ปรัชญา

" ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี "

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

" บุคลิกทันสมัย มั่นใจ อ่อนน้อม "


คำขวัญวิทยาลัย

" เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นบ้านที่อบอุ่น "


VBAC Learning Model