วีดีโอ แนะนำสาขา

" วิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่ มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการผลิตคนคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม "