สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี ACCOUNTING


สาขาการบัญชี สร้างบทบาทของการเป็นบัญชี และการบริหารงานบัญชี การเป็นนักบัญชี มีทักษะด้านการบัญชี การบริหารต้นทุน การงบประมาณ การจัดทำรายงาน การใช้โปรแกรมสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ