สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การจัดการโลจิสติกส์ พัฒนาผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษา ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทั้งสินค้า บริการ การลงทุน การจัดการโลจิสติกส์ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการ ดังนั้นการผลิตบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์ ออกสู่ตลาดแรงงาน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้เป็นอย่างดี

<