สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาอาชีพ จัดการเรียนการสอนการสร้างระบบสารสนเทศฐานข้อมูล สำนักงานอัตโนมัติการนำฮารด์แวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารมาใช้กับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการ การบริหารและการวางแผนในองค์การได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ และระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ และจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์