สีประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา (VBAC) : " สีเขียว-เหลือง "

   
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม
   
สีเหลือง หมายถึง ความอุดมด้วยเกียรติยศ ชื่อเสียง
     วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศักยภาพของแต่ละบุคคล เน้นการฝึกฝนทักษะ กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนมีความคิดปราดเปรื่อง สร้างสรรค์ คล่องตัวฉับไว หนักแน่น อดทน มีความอบอุ่น และเอื้ออาทรต่อกันในวิทยาลัยอันทรงเกียรติ