สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก COMPUTER GRAPHICS

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก COMPUTER GRAPHICS


สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกพัฒนาผู้เรียน ผลิตนักออกแบบงานกราฟิก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เช่น การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กร บรรจุภัณฑ์ กราฟิกสำหรับเว็บไซต์ การทำงานเพื่อหลังสื่อโทรทัศน์ อัดเสียง ตัดต่อ การถ่ายภาพ หนังสั้น เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพ Interactive Designer, Graphic Designer, Motion Graphic Designer นักออกแบบกราฟิก ช่างภาพ, Art Director และ Creative Director เป็นต้น