สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมผู้เรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้การพัฒนาเครือข่าย และการสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ สามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและธุรกิจ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสมตรงต่อความต้องการขององค์กร สอดคล้องกับความต้องการตลาดโลก