สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวมุ่งพัฒนาทักษะความสามารถให้เป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้เมื่อจบหลักสูตรของทางวิทยาลัยฯ ยังได้รับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรสีบรอนซ์เงิน) นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศสามารถนำเที่ยวได้ ทั่วราชอาณาจักร