ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)


วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) สังกัดศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน (ศอช.) ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสอน ตามใบอนุญาตที่ กอ.87/2542 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เริ่มเปิดสอน ปีการศึกษา 2542 ตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอยรามอินทรา 39 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-521-8222-7 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน ลักษณะของอาคารเป็นอาคารเสริมเหล็ก 6 ชั้น 1 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 8,000 ตารางเมตร มีห้องเรียน 41 ห้อง ห้องประกอบ 7 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการการบัญชี ห้องปฏิบัติการการตลาด ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ห้องปฏิบัติการการจัดการทั่วไป ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ดร.พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี ประธานกรรมการบริหาร/ผู้รับใบอนุญาต นายสยามรัศมิ์ สินภัทรบดี นายแพทย์สินธุ์พัทธ์ สินภัทรบดี รองประธานกรรมการบริหาร และ นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม ผู้อำนวยการ (ครูใหญ่) เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542–ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 20 ปี มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานกราฟิกอาร์ต ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขางานการจัดการทั่วไป ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ