ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
" พญาสัตบรรณ "
พญาสัตบรรณ เป็นพันธุ์ไม้ป่ายืนต้นขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีต้นสูงประมาณ 15-25 เมตร ปัจจุบันเป็นไม้ที่มีเนื้อไม้มีคุณค่าสูง เกือบทัดเทียมไม้สักพญาสัตบรรณ มีลำต้นตรงสูงใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขามากมายเรือนยอดใบสีเขียวเข้ม รูปใบมนรี ปลายใบมน โคนใบแหลม ก้านใบสั้น ขนาดใบยาวประมาณ 5-6 นิ้ว ออกใบเป็นกลุ่มรอบกิ่ง กลุ่มละ 7 ใบ กลุ่มใบต่อเนื่องกันตามกิ่งคล้ายฉัตร

ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง รวมเป็นกลุ่มหนาแน่น ดอกมีขนาดเล็กมีสีขาวอมสีเหลืองอ่อน ลักษณะคล้ายดอกเข็ม ดอกช่อหนึ่ง ๆ จะติดกลุ่มเป็นพุ่มอ่อน ๆ ช่อละ 7 พุ่ม เหมือนกันทุกช่อ และมักบานสะพรั่งพร้อมกันสวยงามน่าดู

จากลักษณะของต้นพญาสัตบรรณ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่สามารถนำมาเปรียบได้กับนักศึกษาที่เข้ามาอยู่ในรั้วของวิทยาลัย ซึ่งทางวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษาของเราทุกคนให้มีคุณค่า และสามารถเป็นตัวแทนที่มีคุณภาพของวิทยาลัย เมื่อออกไปสู่สังคมสู่โลกธุรกิจต้องการให้ทุกคนเห็นศักยภาพที่มีในตัวนักศึกษาแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้นักศึกษาของเราเป็นผู้ที่มีความใคร่สามัคคีกลมเกลียวมีความอดทน ฉลาดเฉียบแหลม เพื่อพร้อมออกไปเผชิญกับหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพและคุณภาพของนักศึกษา ซึ่งจะนำเกียรติยศ ชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยด้วยความภาคภูมิใจ