previous arrow
next arrow
Slider

บุคลิกทันสมัย มั่นใจ อ่อนน้อม​

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี รู้จักหน้าที่รู้จักแก้ปัญหาสติปัญญา ตลอดจนมีทัศนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมประชาธิปไตย เป็นคุณค่าและธำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนาธรรมไทย

5/5
Slider
previous arrow
next arrow
Slider