Career Hub


"Career Hub" ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน ด้วยวัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาบุคลิคภาพและมารยาทสังคม การสื่อสารภาษาต่างประเทศ การจัดทำเรซูเม่และการสัมภาษณ์งาน และการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาตามความถนัด และสาขาอาชีพ
2. เพื่อเชื่อมโยงความต้องการระหว่างนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และผู้สำเร็จการศึกษา กับสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน และต้องการแรงงาน โดยในรูปแบบการหารายได้ระหว่างเรียน หรืองานประจำ
3. เพื่อเปิดโอกาสนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรเทียบโอน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ทั้งด้านการเทียบโอนรายวิชา ส่วนลดค่าเล่าเรียน และการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ